Italiano | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
żonaty/zamężna
coniugato/a
Estado civil
w separacji
separato/a
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Estado civil
w konkubinacie
convivente
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Estado civil
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Estado civil
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Tipo de prova
egzamin praktyczny
esame di guida
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
l'indirizzo
O que você gostaria de mudar
nazwisko
il nome
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
la foto
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge