Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
alleenstaand
Estado civil
żonaty/zamężna
gehuwd
Estado civil
w separacji
uit elkaar
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Estado civil
w konkubinacie
samenwonend
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Estado civil
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Estado civil
wdowiec/wdowa
verweduwd
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
theoretische test
Tipo de prova
egzamin praktyczny
rijexamen
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
mijn adres
O que você gostaria de mudar
nazwisko
mijn naam
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
mijn foto
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge