Alemão | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
ledig
Estado civil
żonaty/zamężna
verheiratet
Estado civil
w separacji
getrennt
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Estado civil
w konkubinacie
zusammenlebend
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Estado civil
wdowiec/wdowa
verwitwet
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Tipo de prova
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
die Adresse
O que você gostaria de mudar
nazwisko
den Namen
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
das Foto
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge