Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir formulários
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Perguntar a data de emissão de um documento
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Perguntar o local de expedição do documento
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Perguntar quando o documento de identidade expira
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dizer que você precisa solicitar um documento
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar o roubo de um de seus documentos
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Perguntar o nome de alguém
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Perguntar onde alguém mora
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pedir o endereço de alguém
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Perguntar pela cidadania de alguém
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dizer qual é seu estado civil
single
โสด
Estado civil
married
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separated
แยกกันอยู่
Estado civil
divorced
หย่าร้าง
Estado civil
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
widowed
เป็นม่าย
Estado civil
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Perguntar se alguém tem filhos
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Perguntar se existem custos para o registro
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Surgical procedures
การผ่าตัด
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dental treatments
การรักษาฟัน
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Eye care treatment
การรักษาตา
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode extender seu visto
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de prova
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de prova
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
address
ที่อยู่
O que você gostaria de mudar
name
ชื่อ
O que você gostaria de mudar
photo
ภาพถ่าย
O que você gostaria de mudar
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
lost
สูญหาย
Problema com a carteira
stolen
ถูกขโมย
Problema com a carteira
damaged
ได้รับความเสียหาย
Problema com a carteira
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Informar a nacionalidade de seu cônjuge