Russo | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
Pedir formulários
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
Perguntar a data de emissão de um documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
Perguntar o local de expedição do documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
Perguntar o nome de alguém
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Πού μένετε;
Где вы живете?
Perguntar onde alguém mora
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
Pedir o endereço de alguém
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
Perguntar pela cidadania de alguém
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
Dizer qual é seu estado civil
ελεύθερος/η
холост
Estado civil
παντρεμένος/η
Женат/замужем
Estado civil
σε διάσταση
Разведен/а
Estado civil
χωρισμένος/η
Разведен/а
Estado civil
συμβίωση
в сожительстве
Estado civil
σε αστική ένωση
в гражданском браке
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
Estado civil
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
Estado civil
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
Perguntar se alguém tem filhos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
Perguntar se existem custos para o registro
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
Perguntar como você pode extender seu visto
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
Tipo de prova
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
Tipo de prova
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
διεύθυνση
адрес
O que você gostaria de mudar
όνομα
имя
O que você gostaria de mudar
φωτογραφία
фотография
O que você gostaria de mudar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
χαμένη
потеряно
Problema com a carteira
κλεμμένη
украдено
Problema com a carteira
κατεστραμμένη
повреждено
Problema com a carteira
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge