Francês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pedir formulários
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Perguntar a data de emissão de um documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Où votre [document] a été délivré ?
Perguntar o local de expedição do documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ces informations sont confidentielles.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Πώς σας λένε;
Comment vous appelez-vous ?
Perguntar o nome de alguém
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Πού μένετε;
Où résidez-vous ?
Perguntar onde alguém mora
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Où habitez-vous ?
Pedir o endereço de alguém
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quelle est votre nationalité ?
Perguntar pela cidadania de alguém
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Dizer qual é seu estado civil
ελεύθερος/η
célibataire
Estado civil
παντρεμένος/η
Marié(e)
Estado civil
σε διάσταση
Séparé(e)
Estado civil
χωρισμένος/η
Divorcé(e)
Estado civil
συμβίωση
en concubinage
Estado civil
σε αστική ένωση
dans une union civile
Estado civil
ανύπαντροι σύντροφοι
en concubinage
Estado civil
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en partenariat domestique
Estado civil
χήρος/χήρα
veuf/veuve
Estado civil
έχετε παιδιά;
Vous avez des enfants ?
Perguntar se alguém tem filhos
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vous avez des personnes à charge ?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Je voudrais réunir ma famille.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quels documents dois-je apporter ?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Perguntar se existem custos para o registro
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Τέλη νοσοκομείου
Frais hospitaliers
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tests diagnostiques
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Χειρουργικές επεμβάσεις
Opérations chirurgicales
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ψυχιατρική θεραπεία
Traitement psychiatrique
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Οδοντιατρικές θεραπείες
Soins dentaires
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Soins oculaires
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Perguntar como você pode extender seu visto
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
θεωρητική εξέταση
le code
Tipo de prova
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
la conduite
Tipo de prova
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
διεύθυνση
mon adresse
O que você gostaria de mudar
όνομα
mon nom
O que você gostaria de mudar
φωτογραφία
ma photo
O que você gostaria de mudar
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
χαμένη
perdu
Problema com a carteira
κλεμμένη
volé
Problema com a carteira
κατεστραμμένη
abîmé
Problema com a carteira
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mon conjoint est [nationalité].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge