Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
svobodný/á
Estado civil
edziĝinta
ženatý/vdaná
Estado civil
apartiga
odděleni
Estado civil
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Estado civil
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Estado civil
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Estado civil
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Estado civil
vidvina
vdovec/vdova
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Oční ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
Teoretický test
Tipo de prova
veturantan teston
Praktický test
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
adresu
O que você gostaria de mudar
nomon
jméno
O que você gostaria de mudar
foton
fotografii
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
ztracený
Problema com a carteira
ŝtelatan
ukradený
Problema com a carteira
difektatan
zničený
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge