Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dizer qual é seu estado civil
senedza
โสด
Estado civil
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Estado civil
apartiga
แยกกันอยู่
Estado civil
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Estado civil
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
vidvina
เป็นม่าย
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
การรักษาตา
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de prova
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
ที่อยู่
O que você gostaria de mudar
nomon
ชื่อ
O que você gostaria de mudar
foton
ภาพถ่าย
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
สูญหาย
Problema com a carteira
ŝtelatan
ถูกขโมย
Problema com a carteira
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Informar a nacionalidade de seu cônjuge