Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
alleenstaand
Estado civil
edziĝinta
gehuwd
Estado civil
apartiga
uit elkaar
Estado civil
eksedziĝinta
gescheiden
Estado civil
kunviva
samenwonend
Estado civil
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Estado civil
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Estado civil
en hejma partnereco
in een relatie
Estado civil
vidvina
verweduwd
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
theoretische test
Tipo de prova
veturantan teston
rijexamen
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
mijn adres
O que você gostaria de mudar
nomon
mijn naam
O que você gostaria de mudar
foton
mijn foto
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
verloren
Problema com a carteira
ŝtelatan
gestolen
Problema com a carteira
difektatan
beschadigd
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge