Árabe | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kie mi povas trovi la formon por ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pedir formulários
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Perguntar a data de emissão de um documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Perguntar o local de expedição do documento
Kiam elspiras via legitimilo?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Perguntar quando o documento de identidade expira
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
La informo estas konfidenca.
المعلومات سرية.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Kiel vi nomiĝas?
ما هو اسمك؟
Perguntar o nome de alguém
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kie vi loĝas?
أين تعيش؟
Perguntar onde alguém mora
Kio estas via adreso?
ما هو عنوانك؟
Pedir o endereço de alguém
Kio estas via civitaneco?
ما هي جنسيتك؟
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiam vi alvenis en [lando]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mia edzecostato estas ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Dizer qual é seu estado civil
senedza
عازب
Estado civil
edziĝinta
متزوج
Estado civil
apartiga
منفصل
Estado civil
eksedziĝinta
مطلق
Estado civil
kunviva
لدي شريك/شريكة في السكن
Estado civil
en civila kuniĝo
متزوجان مدنيا
Estado civil
fraŭlaj partneroj
شريكان غير متزوجين
Estado civil
en hejma partnereco
في شراكة منزلية
Estado civil
vidvina
أرمل/أرملة
Estado civil
Ĉu vi havas infanojn?
هل لديك أطفال؟
Perguntar se alguém tem filhos
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Mi ŝatus registri en la urbo.
أرغب في التسجيل في المدينة
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Kion dokumentojn mi alportus?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Ĉu estas registriĝokotizoj?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Perguntar se existem custos para o registro
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Mi ŝatus peti restadpermeson
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalokotizoj
تكاليف المستشفى
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kotizoj por la ekspertoj
أجور المختصين
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnozoprovoj
اختبارات التشخيص
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiaj proceduroj
العمليات الجراحية
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psikiatria kuracado
العلاج النفسي
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Dentaj kuracadoj
العلاج السني
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Okula kuracado
علاج العينين
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Perguntar como você pode extender seu visto
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Mi ŝatus registri mian veturilon.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Mi ŝatus rezervi mian __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teorian teston
اختبار نظري
Tipo de prova
veturantan teston
اختبار القيادة
Tipo de prova
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adreson
العنوان
O que você gostaria de mudar
nomon
الاسم
O que você gostaria de mudar
foton
الصورة
O que você gostaria de mudar
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
perdatan
ضائعة
Problema com a carteira
ŝtelatan
مسروقة
Problema com a carteira
difektatan
متضررة
Problema com a carteira
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mi havas puran krimliston
لدي سجل إجرامي نظيف.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge