Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir formulários
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Perguntar a data de emissão de um documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Perguntar o local de expedição do documento
Hvornår udløber dit ID?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Perguntar quando o documento de identidade expira
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Informationerne er fortrolige.
ข้อมูลเป็นความลับ
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Hvad hedder du?
คุณชื่ออะไร
Perguntar o nome de alguém
Hvor og hvornår er du født?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Hvor bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Perguntar onde alguém mora
Hvad er din adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pedir o endereço de alguém
Hvad er dit statsborgerskab?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Perguntar pela cidadania de alguém
Hvornår ankom du til [land]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Må jeg se dit ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Jeg er ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dizer qual é seu estado civil
single
โสด
Estado civil
gift
แต่งงานแล้ว
Estado civil
separeret
แยกกันอยู่
Estado civil
fraskilt
หย่าร้าง
Estado civil
samlevende
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
i et indregistreret parforhold
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
ugifte partnere
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
i et indenlandsk parforhold
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
enke
เป็นม่าย
Estado civil
Har du børn?
คุณมีบุตรไหม
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jeg vil gerne registreres i byen
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Perguntar se existem custos para o registro
Jeg er her for at registrere min bopæl
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Hospitalsgebyrer
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Speciallægegebyrer
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiske indgreb
การผ่าตัด
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlinger
การรักษาฟัน
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Øjenbehandlinger
การรักษาตา
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode extender seu visto
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Er mit kørekort gyldigt her?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
ฉันต้องการจอง __________
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoritest
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de prova
køreprøve
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de prova
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
ที่อยู่
O que você gostaria de mudar
navnet
ชื่อ
O que você gostaria de mudar
billedet
ภาพถ่าย
O que você gostaria de mudar
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
mistet
สูญหาย
Problema com a carteira
stjålet
ถูกขโมย
Problema com a carteira
beskadiget
ได้รับความเสียหาย
Problema com a carteira
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jeg har en ren straffeattest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Informar a nacionalidade de seu cônjuge