Polonês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Wo kann ich das Formular für____finden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir formulários
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar o local de expedição do documento
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Podane informacje są poufne.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Wie heißen Sie?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Perguntar o nome de alguém
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Wo wohnen Sie?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Perguntar onde alguém mora
Wie ist Ihre Adresse?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pedir o endereço de alguém
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Perguntar pela cidadania de alguém
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mein Familienstand ist_____.
Mój stan cywilny: _____.
Dizer qual é seu estado civil
ledig
kawaler/panna
Estado civil
verheiratet
żonaty/zamężna
Estado civil
getrennt
w separacji
Estado civil
geschieden
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
zusammenlebend
w konkubinacie
Estado civil
in einer eingetragenen Partnerschaft
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
unverheiratetes Paar
w związku partnerskim
Estado civil
in einer Partnerschaft
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
verwitwet
wdowiec/wdowa
Estado civil
Haben Sie Kinder?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Perguntar se alguém tem filhos
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Gibt es Anmeldegebühren?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Perguntar se existem custos para o registro
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Krankenhausgebühren
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Facharztkosten
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnosetests
Badania diagnostyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgische Eingriffe
Zabiegi chirurgiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrische Behandlung
Leczenie psychiatryczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zahnbehandlungen
Leczenie stomatologiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Augenbehandlungen
Leczenie okulistyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Perguntar como você pode extender seu visto
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
den Theorieteil
egzamin teoretyczny
Tipo de prova
den praktischen Teil
egzamin praktyczny
Tipo de prova
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
die Adresse
adres
O que você gostaria de mudar
den Namen
nazwisko
O que você gostaria de mudar
das Foto
zdjęcie
O que você gostaria de mudar
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
verlorenen
zgubienie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
gestohlenen
kradzież (prawa jazdy)
Problema com a carteira
beschädigten
zniszczenie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge