Italiano | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
L'indennità è esente da tasse?
Perguntar se o subsídio é tributável
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Il sussidio è tassabile?
Perguntar se o subsídio é tributável
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quali benefici riceverò?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude