Holandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is de uitkering belastingvrij?
Perguntar se o subsídio é tributável
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Perguntar se o subsídio é tributável
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude