Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Musím platit daně z dávek?
Estas la poŝmono imponibla?
Perguntar se o subsídio é tributável
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Je podpora zdanitelná?
Estas la poŝmono imponibla?
Perguntar se o subsídio é tributável
Jakou podporu dostanu?
Kio profitojn mi ricevas?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude