Húngaro | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Adómentesek a juttatások?
Perguntar se o subsídio é tributável
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Adóköteles a támogatás?
Perguntar se o subsídio é tributável
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Milyen juttatásokat kaphatok?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude