Chinês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
请问补贴是不需要纳税的吗?
Perguntar se o subsídio é tributável
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
该津贴是否要纳税?
Perguntar se o subsídio é tributável
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
我能拿到什么福利?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
这个津贴是否影响其他福利?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
我能否申诉反对某个决定?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
如果情况有所改变我该如何做?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude