Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Is de uitkering belastingvrij?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Perguntar se o subsídio é tributável
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude