Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
请问补贴是不需要纳税的吗?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Perguntar se o subsídio é tributável
请问哪些因素决定我拿多少钱?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
该津贴是否要纳税?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Perguntar se o subsídio é tributável
我能拿到什么福利?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
这个津贴是否影响其他福利?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
我能否申诉反对某个决定?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
如果情况有所改变我该如何做?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude