Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Benefícios para deficientes

Documentos | Banco | Trabalho | Estudar | Acomodação | Benefícios para deficientes | Animais

Benefícios para deficientes - Solicitar

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Perguntar onde você pode descobrir se você se qualificaria para receber benefícios de deficientes
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Perguntar se o subsídio é tributável
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Perguntar quais fatores determinam quanto dinheiro você vai receber

Benefícios para deficientes - Cuidadores

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Perguntar quais requisitos determinam se você tem direito ao subsídio por assistência
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Perguntar se você tem que ser parente da pessoa que você está cuidando para poder receber o subsídio
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Perguntar quantas horas por semana você precisa cuidar da pessoa para ser elegível para os benefícios
Wird die Unterstützung besteuert?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Perguntar se o subsídio é tributável
Was für Unterstützung bekomme ich?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Perguntar quais os benefícios que você vai receber
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Perguntar se o subsídio afeta outros benefícios
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Perguntar se seu subsídio afeta os benefícios da pessoa que você está cuidando
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Perguntar se você pode interpor recurso contra uma decisão
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Perguntar o que você deve fazer caso sua situação mude