Espanhol | Guia de Frases - Imigração | Banco

Banco - Geral

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Perguntar se existem taxas de comissão para sacar dinheiro em um dado país
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Perguntar quais são as taxas cobradas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de outros bancos

Banco - Abrindo uma conta bancária

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Declarar sua intenção de abrir uma conta bancária
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Declarar intenção de fechar sua conta bancária
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Perguntar se você pode abrir uma conta bancária pela internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Perguntar qual tipo de cartão você irá receber com sua conta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Perguntar se você pode efetuar operações bancárias pelo telefone
Bạn có những loại thẻ nào?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Perguntar quais são os tipos de conta disponíveis
tài khoản hiện tại
cuenta corriente
Tipo de conta bancária
tài khoản tiết kiệm
cuenta de ahorros
Tipo de conta bancária
tài khoản cá nhân
cuenta personal
Tipo de conta bancária
tài khoản chung
cuenta conjunta
Tipo de conta bancária
tài khoản con
cuenta infantil
Tipo de conta bancária
tài khoản ngoại tệ
cuenta en moneda extranjera
Tipo de conta bancária
tài khoản kinh doanh
cuenta comercial
Tipo de conta bancária
tài khoản sinh viên
cuenta para estudiantes
Tipo de conta bancária
Có khoản phí hàng tháng nào không?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Perguntar se existem taxas mensais a serem pagas pela conta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Perguntar sobre comissão para transferências internacionais
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Perguntar se existe seguro se você perder o seu cartão ou se ele for roubado
Tôi có sổ tài khoản không?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Perguntar se você recebe um talão de cheques com sua conta
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Perguntar por informações sobre a taxa de juros da poupança
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Perguntar quais são as medidas tomadas pelo banco caso você seja vítima de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
He perdido mi tarjeta de crédito.
Dizer que você perdeu seu cartão de crédito
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Me han robado la tarjeta de crédito.
Dizer que seu cartão de crédito foi roubado
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Perguntar se o banco pode bloquear sua conta bancária
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Necesito una tarjeta nueva.
Dizer que você precisa de um cartão de reposição porque você não tem mais o seu cartão

Banco - Ajuda financeira

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Perguntar por informações sobre empréstimos
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pedir informações sobre a taxa de juros
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pedir informações sobre hipotecas e financiamentos
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Pedir para falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Me voy a comprar mi primera casa.
Dizer que você está comprando sua primeira casa própria
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Me voy a comprar una segunda residencia.
Dizer que você está comprando uma segunda propriedade
Tôi muốn thế chấp
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Dizer que você gostaria de fazer um refinanciamento
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Dizer que você gostaria de fazer uma revisão de sua hipoteca
Tôi mua tài sản để cho
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Dizer que você está comprando uma propriedade para arrendamento
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Dizer qual é seu rendimento anual bruto

Banco - Seguro

Tôi muốn mua bảo hiểm
Me gustaría contratar un seguro.
Dizer que você está interessado em seguros
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de hogar
Tipo de seguro
bảo hiểm du lịch
seguro de viaje
Tipo de seguro
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Tipo de seguro
bảo hiểm sức khỏe
seguro de salud
Tipo de seguro
bảo hiểm ô tô
seguro de coche
Tipo de seguro
bảo hiểm thú nuôi
seguro de mascotas
Tipo de seguro
bảo hiểm trộm cắp
seguro de robo
Tipo de seguro
bảo hiểm thế chấp
seguro hipotecario
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro de bienes para estudiantes
Tipo de seguro
bảo hiểm nhóm
seguro colectivo
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản
seguro de bienes
Tipo de seguro
bảo hiểm lũ lụt
seguro de inundaciones
Tipo de seguro
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro de incendios
Tipo de seguro
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Perguntar quantos meses dura sua cobertura do seguro
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Perguntar o custo do seguro