Alemão | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
Mikrochip
Requisito de entrada do animal
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Nachweis der Tollwutimpfung
Requisito de entrada do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Haustierpass
Requisito de entrada do animal
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Entwurmungszertifikat
Requisito de entrada do animal
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Có những quy tắc nào cho __________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
chó chỉ đường
Blindenhunde
Tipo de animal
chó hỗ trợ
Assistenzhunde
Tipo de animal
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal