Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Preciso de uma licença de importação?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Existe um período de quarentena para [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
microchip
microchip
Requisito de entrada do animal
vacina contra raiva (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Requisito de entrada do animal
passaporte do animal
hộ chiếu cho thú nuôi
Requisito de entrada do animal
tratamento contra tênias (certificado)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Requisito de entrada do animal
Preciso usar um transportador autorizado?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Quais são as regras para ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
cães-guia
chó chỉ đường
Tipo de animal
cães auxiliares
chó hỗ trợ
Tipo de animal
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal