Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Animais

Animais - Trazendo um animal

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Perguntar se você precisa de uma licença de importação
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Perguntar se existe um período de quarentena para o animal
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Perguntar se existem regras específicas para importar espécies não-nativas
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Dizer o que está incluído nos requisitos de entrada
Mikrochip
microchip
Requisito de entrada do animal
Nachweis der Tollwutimpfung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Requisito de entrada do animal
Haustierpass
hộ chiếu cho thú nuôi
Requisito de entrada do animal
Entwurmungszertifikat
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Requisito de entrada do animal
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Perguntar se você precisa usar um transportador autorizado
Wie sind die Regeln für _____________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Perguntar quais são as regras para animais de serviço
Blindenhunde
chó chỉ đường
Tipo de animal
Assistenzhunde
chó hỗ trợ
Tipo de animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Perguntar como você pode obter um certificado para seu animal