Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introdução geral sobre um assunto
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introdução geral sobre um assunto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzindo os temas principais
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfatizando a importância do seu estudo
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Amacımız ...
我们的目的是...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Usada para definir determinada palavra
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Usada para definir determinada palavra
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
Forma casual de definir determinada palavra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Usada para apresentar a hipótese principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Usada para apresentar a hipótese principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Usada para apresentar a hipótese principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Usada para apresentar a hipótese principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Usada para apresentar a hipótese principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho