Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho