Espanhol | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Introdução geral sobre um assunto
Je obecně známým faktem, že...
Ya es bien sabido que...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Mucho se ha escrito sobre...
Introdução geral sobre um assunto
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Examinaremos los factores...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema persistente en... es...
Introduzindo os temas principais
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Enfatizando a importância do seu estudo
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta investigación explora las causas de...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Našim cílem je...
Tenemos como propósito...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Podle definice...znamená...
...es por definición...
Usada para definir determinada palavra
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Usada para definir determinada palavra
Je důležité si ujasnit definici...
Es importante entender correctamente la definición de...
Usada para definir determinada palavra
Termín...odkazuje na...
El término... se refiere a...
Usada para definir determinada palavra
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Podle... je definován/a jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...se obecně rozumí...
... se entiende como...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Je důležité zdůraznit...
Es importante enfatizar...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Zaměřujeme se na...
Nuestro punto de enfoque será...
Forma casual de definir determinada palavra
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
To, co máme na mysli, je...
Queremos decir...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Bylo navrhnuto několik definic.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Tato vysvětlení vychází z...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Usada para apresentar a hipótese principal
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Usada para apresentar a hipótese principal
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Usada para apresentar a hipótese principal
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Usada para apresentar a hipótese principal
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho