Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
รูปแบบคงที่...คือ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzindo os temas principais
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfatizando a importância do seu estudo
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Amacımız ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

ในความหมาย... หมายถึง...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Usada para definir determinada palavra
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Usada para definir determinada palavra
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Usada para definir determinada palavra
คำนี้...หมายถึง...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Usada para definir determinada palavra
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Forma casual de definir determinada palavra
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
เราหมายถึงว่า...
Demek istediğimiz şu ki ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Usada para apresentar a hipótese principal
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Usada para apresentar a hipótese principal
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Usada para apresentar a hipótese principal
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Usada para apresentar a hipótese principal
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Usada para apresentar a hipótese principal
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho