Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Trecând din nou în revistă factorii...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
รูปแบบคงที่...คือ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzindo os temas principais
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfatizando a importância do seu estudo
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Această lucrare explorează cauzele...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

ในความหมาย... หมายถึง...
Prin definiție, ... înseamnă...
Usada para definir determinada palavra
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Usada para definir determinada palavra
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Usada para definir determinada palavra
คำนี้...หมายถึง...
Termenul...se referă la...
Usada para definir determinada palavra
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...este înțeles ca...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Este important să accentuăm...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Forma casual de definir determinada palavra
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
เราหมายถึงว่า...
Ceea ce vrem să spunem este...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Usada para apresentar a hipótese principal
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Usada para apresentar a hipótese principal
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Usada para apresentar a hipótese principal
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Usada para apresentar a hipótese principal
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Usada para apresentar a hipótese principal
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho