Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Het is een welbekend feit dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introdução geral sobre um assunto
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
รูปแบบคงที่...คือ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzindo os temas principais
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Ons doel is, ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

ในความหมาย... หมายถึง...
Volgens de definitie betekent ... ...
Usada para definir determinada palavra
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Usada para definir determinada palavra
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Usada para definir determinada palavra
คำนี้...หมายถึง...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Usada para definir determinada palavra
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Forma casual de definir determinada palavra
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
เราหมายถึงว่า...
Daarmee bedoelen we ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Usada para apresentar a hipótese principal
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Usada para apresentar a hipótese principal
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Usada para apresentar a hipótese principal
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Usada para apresentar a hipótese principal
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Usada para apresentar a hipótese principal
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho