Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introdução geral sobre um assunto
Хорошо известно, что...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
О... было уже многое написано и сказано...
En hel del skrivs och sägs om...
Introdução geral sobre um assunto
Сегодня принято считать, что...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Вспомним о таких фактах, как...
Vi granskar därefter de faktorer...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Постоянной темой... является...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduzindo os temas principais
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Это исследование посвящено изучению причин...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Нашей целью является...
Syftet är att ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

...обычно определяют как...
… betyder per definition …
Usada para definir determinada palavra
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Usada para definir determinada palavra
Необходимо четко разъяснить определение...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Usada para definir determinada palavra
Термин... относится к...
Termen ... hänvisar till ...
Usada para definir determinada palavra
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Согласно..., ... может быть определено как...
Enligt ... definieras ... som ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... обычно понимают как ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Важно подчеркнуть...
Det är viktigt att understryka ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Мы сфокусировались на...
Vårt fokus ligger på ...
Forma casual de definir determinada palavra
Наконец, дадим определение слова...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Мы имеем в виду, что...
Vad vi menar med detta är att ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Предлагаются различные толкования
Flera förklaringar har erbjudits.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Usada para apresentar a hipótese principal
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho