Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introdução geral sobre um assunto
Хорошо известно, что...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
О... было уже многое написано и сказано...
Wiele się mówi i pisze o...
Introdução geral sobre um assunto
Сегодня принято считать, что...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Вспомним о таких фактах, как...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Постоянной темой... является...
Stałym tematem w...jest...
Introduzindo os temas principais
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfatizando a importância do seu estudo
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Это исследование посвящено изучению причин...
Praca ta bada przyczyny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Нашей целью является...
Naszym celem jest...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

...обычно определяют как...
Z definicji... wynika...
Usada para definir determinada palavra
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Usada para definir determinada palavra
Необходимо четко разъяснить определение...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Usada para definir determinada palavra
Термин... относится к...
Termin...odnosi się do...
Usada para definir determinada palavra
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Согласно..., ... может быть определено как...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... обычно понимают как ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Важно подчеркнуть...
Należy podkreślić,...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Мы сфокусировались на...
Skupiając się na...
Forma casual de definir determinada palavra
Наконец, дадим определение слова...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Мы имеем в виду, что...
Mam na myśli, że...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Предлагаются различные толкования
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Usada para apresentar a hipótese principal
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Usada para apresentar a hipótese principal
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Usada para apresentar a hipótese principal
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho