Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introdução geral sobre um assunto
Хорошо известно, что...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
О... было уже многое написано и сказано...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introdução geral sobre um assunto
Сегодня принято считать, что...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Вспомним о таких фактах, как...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Постоянной темой... является...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzindo os temas principais
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfatizando a importância do seu estudo
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Это исследование посвящено изучению причин...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Нашей целью является...
Ο σκοπός μας είναι...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

...обычно определяют как...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Usada para definir determinada palavra
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Usada para definir determinada palavra
Необходимо четко разъяснить определение...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Usada para definir determinada palavra
Термин... относится к...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Usada para definir determinada palavra
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Согласно..., ... может быть определено как...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
... обычно понимают как ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Важно подчеркнуть...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Мы сфокусировались на...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Forma casual de definir determinada palavra
Наконец, дадим определение слова...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Мы имеем в виду, что...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Предлагаются различные толкования
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Usada para apresentar a hipótese principal
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Usada para apresentar a hipótese principal
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Usada para apresentar a hipótese principal
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para apresentar a hipótese principal
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho