Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introdução geral sobre um assunto
Este cunoscut tuturor faptul că...
Het is een welbekend feit dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introdução geral sobre um assunto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Trecând din nou în revistă factorii...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
O temă recurentă in domeniul...este...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzindo os temas principais
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Această lucrare explorează cauzele...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorii mai multor studii recente au propus...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ons doel is, ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Prin definiție, ... înseamnă...
Volgens de definitie betekent ... ...
Usada para definir determinada palavra
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Usada para definir determinada palavra
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Usada para definir determinada palavra
Termenul...se referă la...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Usada para definir determinada palavra
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...este înțeles ca...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Este important să accentuăm...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Atenţia noastră este acum asupra...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Forma casual de definir determinada palavra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Ceea ce vrem să spunem este...
Daarmee bedoelen we ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Usada para apresentar a hipótese principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Usada para apresentar a hipótese principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho