Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Skupiając się na...
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho