Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introdução geral sobre um assunto
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introdução geral sobre um assunto
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzindo os temas principais
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfatizando a importância do seu estudo
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Usada para definir determinada palavra
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Usada para definir determinada palavra
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Usada para definir determinada palavra
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Skupiając się na...
我们的关注点在...
Forma casual de definir determinada palavra
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Usada para apresentar a hipótese principal
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Usada para apresentar a hipótese principal
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Usada para apresentar a hipótese principal
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Usada para apresentar a hipótese principal
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho