Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introdução geral sobre um assunto
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Tale tematica è stata lungamente discussa...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introdução geral sobre um assunto
Seppure è unanime che...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Un tema ricorrente parlando di... è...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzindo os temas principais
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfatizando a importância do seu estudo
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Questa ricerca esplora le cause di...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Il mio obiettivo è quello di...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
ในความหมาย... หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
In questo contesto il termine indica...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Usada para definir determinada palavra
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Usada para definir determinada palavra
Il termine... si riferisce a...
คำนี้...หมายถึง...
Usada para definir determinada palavra
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Secondo... il termine assume il significato di...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...indica generalmente...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
È importante enfatizzare...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Ci concentreremo su...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Forma casual de definir determinada palavra
In conclusione è necessario definire il significato di...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Quello che si intende dire con questo è che...
เราหมายถึงว่า...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Sono state fornite numerose spiegazioni.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Usada para apresentar a hipótese principal
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Usada para apresentar a hipótese principal
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Usada para apresentar a hipótese principal
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho