Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introdução geral sobre um assunto
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Wiele się mówi i pisze o...
Introdução geral sobre um assunto
Seppure è unanime che...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Un tema ricorrente parlando di... è...
Stałym tematem w...jest...
Introduzindo os temas principais
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfatizando a importância do seu estudo
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Questa ricerca esplora le cause di...
Praca ta bada przyczyny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Il mio obiettivo è quello di...
Naszym celem jest...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Z definicji... wynika...
Usada para definir determinada palavra
In questo contesto il termine indica...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Usada para definir determinada palavra
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Usada para definir determinada palavra
Il termine... si riferisce a...
Termin...odnosi się do...
Usada para definir determinada palavra
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Secondo... il termine assume il significato di...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...indica generalmente...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
È importante enfatizzare...
Należy podkreślić,...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Ci concentreremo su...
Skupiając się na...
Forma casual de definir determinada palavra
In conclusione è necessario definire il significato di...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Quello che si intende dire con questo è che...
Mam na myśli, że...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Usada para apresentar a hipótese principal
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Usada para apresentar a hipótese principal
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho