Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introdução geral sobre um assunto
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Közismert tény, miszerint...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Rengeteg anyag szól arról...
Introdução geral sobre um assunto
Seppure è unanime che...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Un tema ricorrente parlando di... è...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzindo os temas principais
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfatizando a importância do seu estudo
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Questa ricerca esplora le cause di...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Il mio obiettivo è quello di...
A célunk, hogy...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Usada para definir determinada palavra
In questo contesto il termine indica...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Usada para definir determinada palavra
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Usada para definir determinada palavra
Il termine... si riferisce a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Usada para definir determinada palavra
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Secondo... il termine assume il significato di...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...indica generalmente...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
È importante enfatizzare...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Ci concentreremo su...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Forma casual de definir determinada palavra
In conclusione è necessario definire il significato di...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Quello che si intende dire con questo è che...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Usada para apresentar a hipótese principal
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Usada para apresentar a hipótese principal
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Usada para apresentar a hipótese principal
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Usada para apresentar a hipótese principal
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho