Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Amacımız ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Bizim odaklandığımız nokta ...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Demek istediğimiz şu ki ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho