Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho