Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
… betyder per definition …
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho