Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Wiele się mówi i pisze o...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Przyjęło się twierdzić, że...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Stałym tematem w...jest...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Praca ta bada przyczyny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Naszym celem jest...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Z definicji... wynika...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Termin...odnosi się do...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Według... , jest zdefiniowany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...jest powszechnie rozumiany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Należy podkreślić,...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Skupiając się na...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Mam na myśli, że...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho