Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho