Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Het is een welbekend feit dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Ons doel is, ...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Volgens de definitie betekent ... ...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Onze aandacht is gevestigd op ...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Daarmee bedoelen we ...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho