Grego | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Ο σκοπός μας είναι...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Με αυτό εννοούμε ότι...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho