Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Keskitymme...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho