Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introdução geral sobre um assunto
It is a well-known fact that…
Det er et velkendt faktum at...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
A great deal is being written and said about…
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introdução geral sobre um assunto
It is generally agreed today that…
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
We then review the factors…
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
We build on this analysis to identify…
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
A persistent theme in...is…
Et vedvarende emne i...er...
Introduzindo os temas principais
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Enfatizando a importância do seu estudo
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
This research explores the causes of…
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
The authors of more recent studies have proposed that…
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Our purpose is to…
Vores formål er at...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

By definition… means…
Ved definition...betyder...
Usada para definir determinada palavra
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Usada para definir determinada palavra
It is important to be clear about the definition of…
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Usada para definir determinada palavra
The term… refers to…
Termet... henviser til...
Usada para definir determinada palavra
The standard model suggests that… can be defined as…
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
According to..., …is defined as…
Ifølge..., defineres...som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
…is commonly understood to mean…
...forståes sædvanligvis som...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
What we usually have in mind when we talk about… is…
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Two brief examples might clarify this concept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
It is important to emphasize…
Det er vigtigt at understrege...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Our focus is on…
Vores fokus er på...
Forma casual de definir determinada palavra
Finally, we should clarify our definition of…
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
What we mean is that…
Hvad vi mener er at...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Several explanations have been offered.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Following..., scholars have argued that …
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

The central question then becomes: how might… affect…?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Usada para apresentar a hipótese principal
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Usada para apresentar a hipótese principal
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Usada para apresentar a hipótese principal
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Usada para apresentar a hipótese principal
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...found a significant correlation between… and…
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho