Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introdução geral sobre um assunto
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Je obecně známým faktem, že...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introdução geral sobre um assunto
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduzindo os temas principais
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Enfatizando a importância do seu estudo
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Ο σκοπός μας είναι...
Našim cílem je...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Podle definice...znamená...
Usada para definir determinada palavra
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Usada para definir determinada palavra
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Je důležité si ujasnit definici...
Usada para definir determinada palavra
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termín...odkazuje na...
Usada para definir determinada palavra
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Podle... je definován/a jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...se obecně rozumí...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Je důležité zdůraznit...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Zaměřujeme se na...
Forma casual de definir determinada palavra
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Με αυτό εννοούμε ότι...
To, co máme na mysli, je...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Bylo navrhnuto několik definic.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Tato vysvětlení vychází z...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Usada para apresentar a hipótese principal
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Usada para apresentar a hipótese principal
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Usada para apresentar a hipótese principal
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho