Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Introdução

Introdução - Introdução

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introdução geral sobre um assunto
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Introdução geral sobre um assunto
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
Introduzindo os temas principais
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfatizando a importância do seu estudo
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
Usada para declarar os objetivos principais do estudo
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Usada para definir determinada palavra
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Usada para definir determinada palavra
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Usada para definir determinada palavra
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Usada para definir determinada palavra
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de interpretação pessoal
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição
Keskitymme...
Skupiając się na...
Forma casual de definir determinada palavra
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Usada para apresentar a hipótese principal
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Usada para apresentar a hipótese principal
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Usada para apresentar a hipótese principal
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Usada para apresentar a hipótese principal
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho